Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door Privacy Management Partners Coöperatie U.A. (PMP). PMP adviseert niet alleen over gegevensverwerkingen, maar voert ze zelf ook uit. PMP kent daarom het belang van privacy. Dit gebeurt onder andere aan de hand van passende maatregelen die periodiek worden geëvalueerd en geactualiseerd. Uw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Hierin zijn we graag transparant en daarom lichten wij hieronder toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gegevens en doel van gebruik

PMP verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

1. Nieuwsbrief

Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld door het formulier op onze website in te vullen, dan ontvangt u elk kwartaal een digitale nieuwsbrief met updates over PMP. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het sporadisch verzenden van andere, mogelijk voor u interessante informatie, zoals een uitnodiging voor een evenement van PMP of actuele ontwikkelingen. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief gebruiken wij uw naam en e-mailadres (art. 6.1.a AVG: toestemming).

Stelt u de nieuwsbrief niet langer op prijs, gebruik dan de link onderaan de nieuwsbrief om u uit te schrijven. Of aansluitend uw gegevens uit ons systeem gehaald worden, is afhankelijk van de relatie die u verder nog met ons heeft, bijvoorbeeld een klantrelatie.

2. Relatiemanagement en projectuitvoering

Voor relatiemanagement en onze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens en projectgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het behandelen van eventuele geschillen (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang of 6.1.b AVG: uitvoering van de overeenkomst).

3. Reageren op een vraag of op een reactie op een blog

Heeft u een vraag of mededeling ingediend via ons contactformulier of wilt u reageren op een blog? Dan vragen wij om uw gegevens, zoals een naam en e-mailadres zodat wij op uw vraag, mededeling of reactie kunnen reageren (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang).

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met verwerkers en onderaannemers, behoudens de gevallen genoemd in de wet.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen.

Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen.

Rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief en u verder geen klant van ons bent. Ook heeft u het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Tot slot heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wilt u een of meerdere rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Beveiliging

Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang. Daarom gebruikt PMP verschillende beveiligingstechnieken en procedures deze bescherming te waarborgen, zoals het versleutelde verkeer tussen u en onze website (herkenbaar aan: https://). Verder worden onze administraties versleuteld opgeslagen. Ook worden uw gegevens die wij met verwerkers uitwisselen, versleuteld.

Vragen, verzoeken en klachten

Heeft u een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door PMP? Neem dan gerust contact met ons op.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018.

PMP kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De op de website gepubliceerde privacyverklaring is altijd de meest recente versie.

Privacy Management Partners, Coöperatie U.A.
Vondellaan 46
3521 GH Utrecht